Địa điểm: Trang chủ > Vấn đề > Tài khoản
Về cấp độ tài khoản

Năm loại tài khoản: tài khoản nhập cảnh, tài khoản học việc, tài khoản chính, tài khoản cấp cao, tài khoản chính

Về cấp độ tài khoản(图1)

Tôi có thể áp dụng cho nhiều tài khoản giao dịch không?
Làm cách nào để kiểm tra số dư tài khoản và lịch sử giao dịc
Làm cách nào để thay đổi thông tin cá nhân của tôi?
Nếu tôi mất hoặc quên mật khẩu tài khoản thì sao?